Even geduld aub

Met Geduld

Kunnen we nog  afwachten, met geduld?

Geduld is geen woord van onze tijd. Wij voelen meer voor ‘onmiddellijk’, snel, meteen. Wachten geeft irritatie. Geen tijd – geen geduld. Wat zegt de bijbel hierover? Een korte woordstudie

Geduld in het Grieks is hupomone.

Dat betekent letterlijk – er onder blijven: hupo is onder en meno is het werkwoord (ver-)blijven.

Het is een onderdeel van de vrucht van de Geest: Gal.5:22 – De vrucht van de Geest is echter:

Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Passief geduld

Geduld kan passief zijn en wordt dan vertaald als volharding of verdraagzaamheid.

* Bij vervolging: Luk.21:19 – door uw volharding zult u uw leven verkrijgen.

* Bij spanning in het dienen van God: 2Kor.6:4 – Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaren van God, in veel volharding: in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden,

* Bij correcties van God: Hebr.12:7 – Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen.

Actief geduld

Geduld kan ook actief zijn en kan dan vertaald worden als volharden, volhouden, doorzetten.

* Bij volharden om het goede te doen: Rom.2:6,7 – Die ieder vergelden zal naar zijn werken, namelijk hun die met volharding het goede doen.

* Bij vrucht dragen: Luk. 8:15 – En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden en in volharding vruchten voortbrengen.

* Bij het rennen van de geloofsrace: Heb. 12:1b – En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt.

Volwassenheid en uitrusting

Geduld draagt bij aan de volwassenheid van de christen:

Jak.1:4 – Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet.

En ook draagt geduld bij aan de uitrusting van de christen die met Christus zal regeren:

2Tim.2:12 – Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren.

Volharding en geduld

Daarom bidt Paulus ook om geduld en volharding voor de gelovigen in Kolosse.

1Kol.1:11 – terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen.

Blijdschap en geduld – in alles!

Het geduld van Christus

Johannes noemt zichzelf een deelgenoot in de volharding (hupomone) van Jezus Christus, Opb.1:9

Ook spreekt de Bijbel over het geduld van Christus:

2Thess.3:5 – En de Heere moge uw harten richten op (letterlijk: ingaan in) de liefde van God en op de volharding (of het geduld, hupomone) van Christus.

Met dit geduld kan worden bedoeld:

* het geduldig (en vasthoudend) wachten op de wederkomst van Christus

* het geduldig (en volhardend) ondergaan van het lijden, zoals ook Jezus Christus deed bij zijn lijden door het kruis te verdragen en de schande te verachten, Hebr.12:2

* geduldig te zijn in de hoop, de verwachting van de doorbraak van Gods koninkrijk, zoals ook Jezus Christus dat doet volgens Hebr.10:13 – Verder wacht Hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden.

Zodat 2Thess.3:5 ook gelezen kan worden als:

De Heere onderwijst u en maakt dat u dit kunt:

liefde te tonen zoals God liefde toont en geduld te hebben, zoals Christus geduldig is.

Een geduldige landbouwer

De vrucht van het zaad gaat door een tijd van zaaien, ontkiemen, groei en oogst.

De landbouwer weet daarvan.

Hij verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld:

Jak.5:7 – Wees daarom Makro-geduldig, broeders!

Tot slot: Psalm 130:5 – Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht Hem; en ik hoop op Zijn woord.

Mijn ziel wacht op de Heere.

Met geduld.