G1: Simme-same-somps

Begin jaren zestig van de vorige eeuw. De brievenbus in de voordeur van mijn ouderlijk huis in Utrecht klepperde. Met de mond er vlak voor riep de stem van een jochie van een jaar of vijf: “Mimmie! Mimmie!!! Gaan we Simme-same-somps??!!” Een bericht voor mijn jongste broer Wimmie, of er ‘Kindersamenkomst’ was.

 

Mijn moeder regelde dat op de woensdagmiddag om half drie. Voor veel buurkinderen uit onze eigen straat en de straat erachter vertelde ze bijbelverhalen. En we zongen! Kinderliedjes waarbij ik gitaar speelde. “Lees je bijbel, bid elke dag.” En ook in het Engels: “Read your bible, pray every day.” Met de gebaren erbij van lezen en handen samen voor het bidden. De basis van het Christelijk leven. Prachtig, vonden die kinderen dat. Vooral in het Engels en Frans. Dat zouden ze wel eens op school laten horen. Van de Kindersamenkomst. Knap hè!

 

Dus, de basis van het leven als christen. Bijbellezen, dat staat al op dit blog. Voor bidden heb ik meer ruimte nodig. Gebed is de sleutel tot Gods hart, dat al helemaal open staat voor ons. De deuropening (zeg maar…) van Gods hart is Jezus Christus. Hij wijst ons de weg naar het innerlijk van God. Dat innerlijk is Gods wezen, wie Hij is. In één woord: God is liefde (1Joh.4:8). Bidden is het aangaan en onderhouden van een voortdurende en groeiende liefdesrelatie. God begint ermee. Zijn hart stroomt over van liefde. Zijn liefde zoekt jou en zoekt mij en nodigt uit om te reageren. Hij nodigt je uit om naar binnen te gaan en je helemaal thuis te voelen. Thuis is waar je behoort te zijn, waarvoor je bestaat. Het is de bestemming waarvoor je geschapen bent. Omgaan met God.

 

Op een dag liep een vriend van mij met zijn driejarig zoontje door het winkelcentrum. Maar het kind had een slechte bui en was gewoon dreinerig en vervelend. De vader raakte geïrriteerd en deed van alles om het kind rustig te krijgen, maar niks hielp. Toen kreeg de vader een bijzondere ingeving. Hij pakte zijn zoontje op, drukte hem dicht tegen zich aan en begon zachtjes en spontaan een liefdeslied te zingen. Het rijmde niet. Het klonk zelfs vals. Maar het kind werd rustig en luisterde stilletjes naar wat zijn vader over hem zong. “Ik ben zo blij, dat jij mijn jochie bent. Je lacht zo leuk. Je maakt me blij. Ik houd van jou.” Toen ze klaar waren met winkelen, liepen ze terug naar de auto. En toen de vader zijn zoontje in de kinderstoel zette, zei het: “Zing dat nog eens, Papa. Zing dat liedje nog eens voor mij!” (van Richard Foster in ‘Gebed’ blz.16)

 

Gebed is net zo. We laten ons door God oppakken en in zijn armen nemen. We laten Hem zijn liefdeslied voor ons zingen. En wij geven antwoord.

 

“Des daags (=overdag) zal de Here zijn goedertierenheid gebieden en des nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God des levens” – Psalm 42:9 (NBG)

“De Heer, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen”- Sefanja 3:17 (NBV)

Even geduld aub

Met Geduld

Kunnen we nog  afwachten, met geduld?

Geduld is geen woord van onze tijd. Wij voelen meer voor ‘onmiddellijk’, snel, meteen. Wachten geeft irritatie. Geen tijd – geen geduld. Wat zegt de bijbel hierover? Een korte woordstudie

Geduld in het Grieks is hupomone.

Dat betekent letterlijk – er onder blijven: hupo is onder en meno is het werkwoord (ver-)blijven.

Het is een onderdeel van de vrucht van de Geest: Gal.5:22 – De vrucht van de Geest is echter:

Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Passief geduld

Geduld kan passief zijn en wordt dan vertaald als volharding of verdraagzaamheid.

* Bij vervolging: Luk.21:19 – door uw volharding zult u uw leven verkrijgen.

* Bij spanning in het dienen van God: 2Kor.6:4 – Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaren van God, in veel volharding: in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden,

* Bij correcties van God: Hebr.12:7 – Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen.

Actief geduld

Geduld kan ook actief zijn en kan dan vertaald worden als volharden, volhouden, doorzetten.

* Bij volharden om het goede te doen: Rom.2:6,7 – Die ieder vergelden zal naar zijn werken, namelijk hun die met volharding het goede doen.

* Bij vrucht dragen: Luk. 8:15 – En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden en in volharding vruchten voortbrengen.

* Bij het rennen van de geloofsrace: Heb. 12:1b – En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt.

Volwassenheid en uitrusting

Geduld draagt bij aan de volwassenheid van de christen:

Jak.1:4 – Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet.

En ook draagt geduld bij aan de uitrusting van de christen die met Christus zal regeren:

2Tim.2:12 – Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren.

Volharding en geduld

Daarom bidt Paulus ook om geduld en volharding voor de gelovigen in Kolosse.

1Kol.1:11 – terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen.

Blijdschap en geduld – in alles!

Het geduld van Christus

Johannes noemt zichzelf een deelgenoot in de volharding (hupomone) van Jezus Christus, Opb.1:9

Ook spreekt de Bijbel over het geduld van Christus:

2Thess.3:5 – En de Heere moge uw harten richten op (letterlijk: ingaan in) de liefde van God en op de volharding (of het geduld, hupomone) van Christus.

Met dit geduld kan worden bedoeld:

* het geduldig (en vasthoudend) wachten op de wederkomst van Christus

* het geduldig (en volhardend) ondergaan van het lijden, zoals ook Jezus Christus deed bij zijn lijden door het kruis te verdragen en de schande te verachten, Hebr.12:2

* geduldig te zijn in de hoop, de verwachting van de doorbraak van Gods koninkrijk, zoals ook Jezus Christus dat doet volgens Hebr.10:13 – Verder wacht Hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden.

Zodat 2Thess.3:5 ook gelezen kan worden als:

De Heere onderwijst u en maakt dat u dit kunt:

liefde te tonen zoals God liefde toont en geduld te hebben, zoals Christus geduldig is.

Een geduldige landbouwer

De vrucht van het zaad gaat door een tijd van zaaien, ontkiemen, groei en oogst.

De landbouwer weet daarvan.

Hij verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld:

Jak.5:7 – Wees daarom Makro-geduldig, broeders!

Tot slot: Psalm 130:5 – Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht Hem; en ik hoop op Zijn woord.

Mijn ziel wacht op de Heere.

Met geduld.